Charakteristika

Lesní správa Strážnice

LS Strážnice jako organizační jednotka státního podniku Lesy České republiky spadá pod Krajské ředitelství Zlín a sídlí v bývalé správní budově klasicistního zámku ve Strážnici. V současné době obhospodařuje lesy v majetku státu o výměře 14 274 ha (13 859 ha porostní půdy) a prostřednictvím revírníků zajišťuje funkci odborného lesního hospodáře pro lesy v majetku fyzických osob, obcí, lesních družstev a singulárních společností na dalších cca 1525 ha. Území lesní správy se člení na dva lesní hospodářské celky (LHC Strážnice, LHC Velká) a deset revírů (Červené domky, Dubňany, Ratíškovice, Vracov, Bzenec, Luh, Strážnice, Javorník, Vápenky a Mistřín). Katastrálně zaujímá lesní správa plochu 92 649 ha.

Charakteristika obhospodařovaného území

Lesní správa Strážnice se nachází v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině s velmi nízkou lesnatostí (23 %). Území je významně dotčeno těžbou nerostných surovin (ropa, plyn, lignit, písky).

Lesní hospodářství se odvíjí od zcela odlišných podmínek tří lokalit, kterými jsou oblasti Bílých Karpat, lužních lesů a vátých písků.

V oblasti Bílých Karpat převládají listnaté porosty v čele s bukem. Z původních bukových porostů zůstala zachována významná lokalita v oblasti Velké Javořiny.

V oblasti lužních lesů jsou porosty s převahou dubu a příměsí jasanu, olše, topolu, vrby a jilmu. Hospodaření v těchto porostech ovlivňují nepravidelně se opakující záplavy řeky Moravy.

Oblast vátých písků rozkládající se mezi městy Bzenec, Vracov a Hodonín tvoří rozsáhlá plošina vátých písků s četnými přesypovými valy. Z historických pramenů se dovídáme, že plocha byla porostena původně dubovými lesy (13. století). Tato lokalita byla vlivem lidské činnosti odlesněna. O znovuobnovení lesních porostů se zasloužil až po řadě neúspěšných pokusů a 25 letech usilovné práce až Jan Bedřich Bechtel (1800 – 1868). K obnově bylo použito 4,5 milionu semenáčků borovice lesní a 116 tisíc kusů břízy. Po lesnické stránce je podle pěstební bonity půdy tato oblast vátých písků Moravské Sahary nejchudší v republice a mnohdy je velkým uměním vypěstovat nový les.

Řeka Morava protékající zhruba středem lesní správy je hlavním tokem území. Rozpětí nadmořských výšek se pohybuje od 160 m n. m. v aluviích řeky Moravy po 970 m n. m. (vrchol Velké Javořiny nacházející hranici se Slovenskou republikou).

Převážná část území leží v teplé oblasti, vyšší polohy Bílých Karpat v mírně teplé oblasti. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí od 6 °C do 9 °C podle jednotlivých oblastí a průměrný roční úhrn srážek činí 500 mm pro nejnižší polohy a 900 mm pro vyšší polohy.

Území LS Strážnice spadá do 3 přírodních lesních oblastí, a to PLO 35 – Jihomoravské úvaly, PLO 38 – Bílé Karpaty a Vizovické vrchy, a PLO 36 – Středomoravské Karpaty. Přesné zařazení určuje vyhláška č. 83/1996 Sb. a mapa oblasti provenience.

Vztah mezi klimatem a biocenózou vyjadřují lesní vegetační stupně podávající přehled o pestrosti lesních společenstev. LS Strážnice se nachází v 1. až 5. lesním vegetačním stupni. Dřevinná skladba lesních porostů obou lesních hospodářských celků je odlišná.

Dřevinná skladba lesních porostů za LHC Strážnice:

  • borovice – 50 %,
  • dub – 28 %,
  • jasan – 6 %,
  • lípa – 4 % plochy porostní půdy.

zastoupení zbývajících dřevin je plošně méně významné, celkově zaujímají 12 %.

Dřevinná skladba lesních porostů za LHC Velká:

  • buk – 60 %,
  • smrk – 13 %
  • dub – 7 %
  • modřín – 5 %

zastoupení zbývajících dřevin je plošně méně významné, celkově zaujímají 15%.

Na LHC Velká je vylišena jedna genová základna pro buk lesní. Cílem zřízení genové základny je především uchování a reprodukce genových zdrojů populací původních dřevin rostoucích v oblasti. Při obnově lesních porostů je kladen důraz na zvyšování podílu přirozené obnovy, průměrně je dosahováno na lesní správě přirozené obnovy na 17 % celkově obnovované plochy především u buku a borovice.

Na LS jsou založeny plochy s roubovanci a semenné plantáže pro jilmy, hrušeň, jabloň, dále zkusné plochy na topoly, vše v oblasti poblíž Výzkumné stanice Kostelany.

Lesní správa je bohatá na území se zachovaným přírodním prostředím, jako harmonickou krajinou s četnými chráněnými územími s výskytem řady chráněných živočichů, rostlin a cenných společenstev. Tyto hodnotné části vytvářejí ucelenou krajinu vyznačující se harmonickým vztahem mezi činností hospodařícího člověka a přírody, která má vysokou estetickou, kulturní a historickou hodnotu.

Na území LS Strážnice se nachází jedno velkoplošně zvláště chráněné území Bílé Karpaty, 16 maloplošně zvláště chráněných území, v nichž jsou lesy kategorizovány jako lesy zvláštního určení. V rámci soustavy Natura 2000 je vyhlášeno 15 evropsky významných lokalit a 2 ptačí oblasti.

Pro myslivecké hospodaření bylo na Lesní správě Strážnice státní správou uznáno celkem 15 vlastních honiteb, z nich jsou určeny pro chov bažantí zvěře dvě uznané bažantnice Litner a Vnorovy. V ostatních volných  honitbách se z původních druhů vyskytuje zejména zvěř srnčí, jelení, zaječí a černá (prase divoké). V současné době LS Strážnice obhospodařuje také jeden rybářský revír.

Celé území lesní správy je rovněž protkáno naučnými a turistickými stezkami, je vhodné pro cyklistické výlety po značených trasách. K další podpoře a rozvoji celospolečenských funkcí lesů slouží „Program 2020 – zajištění veřejného zájmu u LČR“. Z jeho prostředků je financována obnova a údržba turistických a naučných stezek, studánek, odpočinkových míst, péče o památné stromy a aleje.